Artikel 1
Op alle rechtsbetrekkingen die Logeerboerderij en mini-manege Hippago in het kader van haar bedrijf aangaat, zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing.

Inhoud van de overeenkomst

Artikel 2
Door of vanwege Logeerboerderij en mini-manege  Hippago worden aan de logée of cliënt activiteiten met pony's en paarden aangeboden. Deze activiteiten betreffen het omgaan met, het verzorgen van en het rijden op pony's en/of paarden van Logeerboerderij en mini-manege Hippago en/of van eigen pony’s en/of paarden.

Verplichtingen lesgever
Artikel 3
De leiding van Logeerboerderij en mini-manege  Hippago beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of is onder supervisie van iemand met een paardrijlesbevoegdheid.

Verplichtingen deelnemer
Artikel 4
De logée of cliënt leeft de door de leiding gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na.  Deze regels zijn opgenomen in ‘Hippago’s huisregels’, te vinden op de website www.hippago.nl.

Risico-acceptatie
Artikel 5

1. De logée of cliënt en – in geval van zijn of haar minderjarigheid – zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers zijn op de hoogte van én accepteren het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid.
2. De logée of cliënt neemt deel aan activiteiten met paarden voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de leiding geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW*. In geval van minderjarigheid van de logée/cliënt vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de leiding voor dergelijke aanspraken door of namens de logée/cliënt.
* Artikel 179 Boek 6 BW: De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Aansprakelijkheid
Artikel 6

1. De aansprakelijkheid van de leiding voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de leiding, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de leiding zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.
Artikel 7
1. De leiding van Logeerboerderij en mini-manege  Hippago is niet aansprakelijk voor logées en/of cliënten tegenover derden.
2. De leiding van Logeerboerderij en mini-manege  Hippago is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en/of zoekraken van eigendommen van logées en/of cliënten.

Boekingsvoorwaarden
Artikel 8

Met de boeking van een logeerverblijf gaat u akkoord met de navolgende betalingsvoorwaarde.
– Latere aankomst of een eerder vertrek geven de logée of cliënt geen recht op restitutie van de afgesproken som of een deel ervan.

Betalingsvoorwaarden
Artikel 9

Voor het verblijf op Logeerboerderij en mini-manege  Hippago is een prijs overeengekomen zoals in onderling overleg (met de budgethouder in het geval van een PGB of met de gemeente  van de cliënt in het geval van ZIN)  is afgesproken en via de mail is bevestigd. De betaling van de kosten dient te gebeuren uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvangt de (wettige vertegenwoordiger van de) cliënt een herinneringsfactuur. Mocht betaling nu uitblijven na 14 dagen, dan is Logeerboerderij en mini-manege Hippago gerechtigd een  deurwaarder of incassobureau in te schakelen. Alle kosten (rente plus incasso) voor invordering  van de betaling zijn voor rekening van de (wettige vertegenwoordiger van de) cliënt.

Annulering
Artikel 10

– Verzoeken tot annulering dienen altijd schriftelijk te worden gedaan. De datum van ontvangst geldt als datum van annulering. Na annulering ontvangt u binnen 48 uur bericht van Logeerboerderij en mini-manege Hippago, schriftelijk, telefonisch of via e-mail. Indien u geen bericht ontvangt dient u contact met Logeerboerderij en mini-manege Hippago  op te nemen ter controle en verificatie dat uw annulering inderdaad binnengekomen en in behandeling is.
– Daar het voor ons naarmate de aanvangsdatum dichterbij komt steeds moeilijker wordt voor de desbetreffende periode een andere logée of cliënt in te plannen, brengen wij de volgende annuleringskosten in rekening:
– langer dan 2 maanden voor aanvang van een weekend  of verblijfsperiode: 0 % van de totale som
– 2 maanden tot 1 maand voor aanvang aanvang van een weekend  of verblijfsperiode: 50 % van de totale som
– 1 maand of korter voor aanvang aanvang van een weekend  of verblijfsperiode: 100 % van de totale som

Voorbeeld:
1. op 1 april wordt geannuleerd voor het weekend van 2 – 4 juni: er wordt 0 % berekend.
2. op 1 mei wordt geannuleerd voor het weekend van 2 – 4 juni: er wordt 50 % berekend.
3. Op 2 mei wordt geannuleerd voor het weekend van 2 – 4 juni: er wordt 100 % berekend.

Wij brengen géén annuleringskosten in rekening wanneer de indicatie van de cliënt stopt of niet wordt verlengd  of wordt verlaagd. Er kan dus zonder risico van tevoren worden geboekt.