Algemene Voorwaarden Logeerboerderij Hippago – paardrijlessen en -arrangementen

Artikel 1
Op alle rechtsbetrekkingen die Logeerboerderij Hippago in het kader van haar bedrijf aangaat, zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing.

Inhoud van de overeenkomst

Artikel 2
Door of vanwege Logeerboerderij Hippago worden aan gast/ruiter/deelnemer activiteiten met pony’s en paarden aangeboden al of niet in combinatie met logies en (vol)-pension. Deze activiteiten betreffen het omgaan met, het verzorgen van en het rijden op pony’s en/of paarden van Logeerboerderij Hippago en/of van eigen pony’s en/of paarden.

Verplichtingen lesgever

Artikel 3
De leiding van Logeerboerderij Hippago beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of is onder supervisie van iemand met een instructiebevoegdheid.

Verplichtingen deelnemer

Artikel 4
De gast/ruiter/deelnemer leeft de door de leiding gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na. Deze regels zijn opgenomen in ‘Hippago’s huisregels’, te vinden op deze website.

Risico-acceptatie

Artikel 5

 1. De gast/ruiter/deelnemer en – in geval van zijn of haar minderjarigheid – zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers zijn op de hoogte van én accepteren het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid.
 2. De gast/ruiter/deelnemer zal ten aanzien van de leiding geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW*. In geval van minderjarigheid van de gast/ruiter/deelnemer vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de leiding voor dergelijke aanspraken door of namens de gast/ruiter/deelnemer.

* Artikel 179 Boek 6 BW: De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Aansprakelijkheid

Artikel 6
1. De aansprakelijkheid van Logeerboerderij Hippago voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de leiding, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Logeerboerderij Hippago zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.
2. Logeerboerderij Hippago is ten opzichte van de gast/ruiter/deelnemer en met deze meegekomen derden nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door gast/ruiter/deelnemer van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens Logeerboerderij Hippago gegeven.

Artikel 7

 1. De leiding van Logeerboerderij Hippago is niet aansprakelijk voor gasten/ruiters/deelnemers tegenover derden.
 1. De leiding van Logeerboerderij Hippago is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en/of zoekraken van eigendommen van gasten/ruiters/deelnemers.

Arrangements-, boekings- en huurvoorwaarden

Artikel 8

Met de boeking van een arrangement inclusief huur van één van onze verblijfsaccommodaties (vakantiehuisje, studio, pipowagen, logeerkamer) gaat gast/deelnemer/huurder akkoord met de navolgende huur- en betalingsvoorwaarden.

 • De gast/deelnemer/huurder draagt gedurende de huurperiode als een goed huisvader zorg voor het huurobject en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt gedurende het verblijf.
 • Alle schade en vermissing aan het huurobject, ontstaan door toedoen of nalatigheid van de gast/deelnemer/huurder dient direct vergoed te worden. Calamiteiten en schade dienen direct door de gast/deelnemer/huurder aan de verhuurder gemeld te worden.
 • De gast/deelnemer/huurder is verplicht het gehuurde in schone staat achter te laten.
 • Latere aankomst of een eerder vertrek geven de gast/deelnemer/huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken aan en het functioneren van technische installaties, apparatuur en speeltoestellen. Reparatie of vervanging ervan geven de gast/deelnemer/huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan. De verhuurder zal er zorg voor dragen dat reparaties of vervanging zo snel als mogelijk worden uitgevoerd.
 • Niet eerder gemelde schade en/of vermissing aan het huurobject zal op kosten van de gast/deelnemer/huurder worden verholpen.


Betalingsvoorwaarden

Artikel 9

Voor het verblijf op Logeerboerderij Hippago is een prijs overeengekomen zoals op de website van Logeerboerderij Hippago vermeld. Per arrangement/verblijf staat ook beschreven hoe de betaling is geregeld.

Bij overschrijding van een betalingstermijn behoudt Logeerboerderij Hippago zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen waarna er geen restitutie van de aanbetaling zal plaats vinden.

Annulering

Artikel 10

 • Verzoeken tot annulering dienen altijd schriftelijk te worden gedaan. De datum van ontvangst geldt als datum van annulering. Na annulering door gast/deelnemer/huurder ontvangt gast/deelnemer/huurder binnen 48 uur bericht van Logeerboerderij Hippago, schriftelijk, telefonisch of via e-mail. Indien gast/deelnemer/huurder geen bericht ontvangt dient gast/deelnemer/huurder  contact met Logeerboerderij Hippago op te nemen ter controle en verificatie dat de annulering inderdaad binnengekomen en in behandeling is.
 • Daar het voor ons naarmate de aanvangsdatum dichterbij komt steeds moeilijker wordt de desbetreffende periode opnieuw te verhuren of een andere deelnemer voor ons arrangement te vinden, brengen wij de volgende annuleringskosten in rekening:
  voor 4 weken voor aanvang: 20 % van de totale som;
  2 tot 4 weken voor aanvang: 50 % van de totale som;
  binnen 2 weken voor aanvang: 100 % van de totale som.

Annuleringsverzekering

Wanneer de vakantie/het verblijf op Logeerboerderij Hippago niet kan doorgaan of moet worden afgebroken, ontstaat er ook nog een financiële strop. Derhalve adviseren wij gast/deelnemer/huurder dringend een annuleringsverzekering af te sluiten om eventuele kosten te dekken. Dit kan bij alle reguliere verzekeringsmaatschappijen en de meeste banken.
Let op: een annuleringsverzekering moet uiterlijk 7 dagen na boeking worden afgesloten!