Algemene Voorwaarden Hippago – arrangementen

Artikel 1 Op alle rechtsbetrekkingen die Logeerboerderij en mini-manege Hippago in het kader van haar bedrijf aangaat, zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing.

Inhoud van de overeenkomst

Artikel 2

Door of vanwege Logeerboerderij en mini-manege Hippago worden aan de logée, cliënt, klant, deelnemer of gast activiteiten met pony’s en paarden aangeboden, eventueel in combinatie met logies en (vol)-pension. Deze activiteiten betreffen het omgaan met, het verzorgen van en het rijden op pony’s en/of paarden van Logeerboerderij en mini-manege Hippago en/of van eigen pony’s en/of paarden.

Verplichtingen lesgever

Artikel 3 De leiding van Logeerboerderij en mini-manege Hippago beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of is onder supervisie van iemand met een paardrijlesbevoegdheid.

Verplichtingen deelnemer

Artikel 4 De logée, cliënt, klant, deelnemer of gast leeft de door de leiding gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na. Deze regels zijn opgenomen in ‘Hippago’s huisregels’, te vinden op de website www.hippago.nl.

Risico-acceptatie

Artikel 5

 1. De logée, cliënt, klant, deelnemer of gast en – in geval van zijn of haar minderjarigheid – zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers zijn op de hoogte van én accepteren het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid.
 2. De logée, cliënt, klant, deelnemer of gast neemt deel aan activiteiten met paarden voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de leiding geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW*. In geval van minderjarigheid van de logée/cliënt vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de leiding voor dergelijke aanspraken door of namens de logée/cliënt.

* Artikel 179 Boek 6 BW: De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Aansprakelijkheid

Artikel 6

 1. De aansprakelijkheid van de leiding voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de leiding, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de leiding zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

Artikel 7

 1. De leiding van Logeerboerderij en mini-manege Hippago is niet aansprakelijk voor logées, cliënten, klanten, deelnemers of gasten tegenover derden.
 1. De leiding van Logeerboerderij en mini-manege Hippago is niet aansprakelijk voor diefstal,

beschadiging en/of zoekraken van eigendommen van logées, cliënten, klanten, deelnemers of gasten.

Arrangements-, boekings- en huurvoorwaarden Artikel 8

Met de boeking van een arrangement inclusief huur van één van onze verblijfsaccommodaties (vakantiehuisje, pipowagen, logeerkamer) gaat u akkoord met de navolgende huur- en betalingsvoorwaarden.

 • De huurder draagt gedurende de huurperiode als een goed huisvader zorg voor het huurobject en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt gedurende het verblijf.
 • Alle schade en vermissing aan het huurobject, ontstaan door toedoen of nalatigheid van de huurder dient direct vergoed te worden.
 • Calamiteiten en schade dienen direct door de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.
 • De huurder is verplicht het gehuurde in schone staat achter te laten.
 • Latere aankomst of een eerder vertrek geven de huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken aan en het functioneren van technische installaties, apparatuur en speeltoestellen. Reparatie of vervanging ervan geven de huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan. De verhuurder zal er zorg voor dragen dat reparaties of vervanging zo snel als mogelijk worden uitgevoerd.
 • Niet eerder gemelde schade en/of vermissing aan het huurobject zal op kosten van de huurder worden verholpen.

Artikel 9

Betalingsvoorwaarden

Voor het verblijf op Hippago is een prijs overeengekomen zoals op de website van Logeerboerderij en mini-manege Hippago vermeld. Per arrangement/verblijf staat ook beschreven hoe de betaling is geregeld.

Bij overschrijding van een betalingstermijn behoudt Hippago zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen waarna er geen restitutie van de aanbetaling zal plaats vinden.

Artikel 10

Annulering

 • Verzoeken tot annulering dienen altijd schriftelijk te worden gedaan. De datum van ontvangst geldt als datum van annulering. Na uw annulering ontvangt u binnen 48 uur bericht van Hippago, schriftelijk, telefonisch of via e-mail. Indien u geen bericht ontvangt dient u contact met Hippago op te nemen ter controle en verificatie dat uw annulering inderdaad binnengekomen en in behandeling is.
 • Daar het voor ons naarmate de aanvangsdatum dichterbij komt steeds moeilijker wordt de desbetreffende periode opnieuw te verhuren of een andere logée in te plannen of een andere deelnemer voor ons ponykamp te vinden, brengen wij de volgende annuleringskosten in rekening:
 • voor 8 weken voor aanvang: 25 % van de totale som
 • 8 tot 4 weken voor aanvang: 50 % van de totale som
 • binnen 4 weken voor aanvang: 100 % van de totale som

Annuleringsverzekering

Wanneer de vakantie/het verblijf op Logeerboerderij en mini-manege Hippago niet kan doorgaan of moet worden afgebroken, ontstaat er ook nog een financiële strop. Derhalve adviseren wij alle gasten dringend een annuleringsverzekering af te sluiten om eventuele kosten te dekken. Dit kan bij alle reguliere verzekeringsmaatschappijen en de meeste banken. Let op: een annuleringsverzekering moet uiterlijk 7 dagen na boeking worden afgesloten!