Hieronder kunt u de Algemene Voorwaarden downloaden:
Algemene Voorwaarden Logeerboerderij Hippago VOF
Hieronder kunt u het statuut ‘uitvoering norm verantwoorde werktoedeling’ downloaden:
Bijlage 1 bij AV – Statuut norm verantwoorde werktoedeling

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Logeerboerderij Hippago V.O.F.

Artikel 1: Definities
Logeerboerderij Hippago V.O.F.: de onderneming ‘Logeerboerderij Hippago V.O.F.’ zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer 70474060 en bij de Belastingdienst onder BTW-identificatienummer NL858333077B01.
Vennoten van Logeerboerderij Hippago V.O.F. zijn Martin Vlaanderen en Stasia Vlaanderen-Cramer, Langewijk 170, 7916 VG Elim.
Logeerboerderij Hippago V.O.F. is geregistreerd als Toegelaten Zorginstelling volgens de WTZi met AGB-code 73-736812.
Martin Vlaanderen is niet-geregistreerd zorgprofessional, Stasia Vlaanderen-Cramer is geregistreerd zorgprofessional. De werkverdeling tussen beide vennoten is tot stand gekomen op basis van interesses, kwaliteiten en opleiding en volgens de norm verantwoorde werktoedeling voor zorgprofessionals. Deze algemene voorwaarden hebben als bijlage het document ‘statuut norm verantwoorde werktoedeling’.
Het werkveld van Martin Vlaanderen bestaat uit het vervoeren van cliënten; begeleiding bij sport, spel en klusjes; laten afvloeien van agressie; begeleiding maaltijden; hygiëne (legionellapreventie); praktische ondersteuning bij het dagelijks leven van cliënten.
Het werkveld van Stasia Vlaanderen-Cramer bestaat uit planning en organisatie, contractmanagement, zorgplannen, pedagogische interventies en eindverantwoordelijkheid, begeleiden bij paardrijden, begeleiden bij persoonlijke verzorging, aandachtsfunctionaris veiligheid (Meldcode), kwaliteitsfunctionaris. Stasia Vlaanderen-Cramer heeft een KIWA Keurmerk ZOZ (Zelfstandig Ondernemend Zorgverlener) niveau 5 (HSPO) met registratienummer 8671, is ingeschreven als Jeugd- en gezinsprofessional SKJ onder registratienummer 110018395 en is lid van Paletzorg.
Logeerboerderij Hippago V.O.F. is gecertificeerd volgens het Paletzorg Kwaliteits Management Systeem.
Cliënt: de persoon die zorg behoeft en aan wie Logeerboerderij Hippago V.O.F.  zorg verleent.
Budgethouder: d
e persoon aan wie budget is toegewezen dat wordt aangewend om Logeerboerderij Hippago V.O.F. te betalen voor de gevraagde zorg. Het betreffende budget wordt bijvoorbeeld in een PGB-Situatie toegekend aan de Cliënt die dan daarmee ook de Budgethouder is. Indien de Cliënt minderjarig is, zal er meestal sprake zijn van een Vertegenwoordiger, die dan tevens feitelijk het budget beheert, terwijl de Cliënt formeel Budgethouder blijft.
Vertegenwoordiger: de contactpersoon die namens de Cliënt contacten onderhoudt met Logeerboerderij Hippago V.O.F. en die feitelijk het budget beheert. Indien de Cliënt minderjarig is, zal de Vertegenwoordiger meestal de ouder of verzorger zijn. Het kan ook zo zijn dat er geen sprake is van een Vertegenwoordiger.
Zorgvrager:
de persoon die zorg vraagt aan Logeerboerderij Hippago V.O.F.. Dit is de Vertegenwoordiger (die dus namens de Cliënt zorg vraagt aan Logeerboerderij Hippago V.O.F.), maar als er geen sprake is van een Vertegenwoordiger, dan is het de Cliënt zelf.
Zorgovereenkomst: een overeenkomst van opdracht tot het verrichten van zorg ten behoeve van de Cliënt, afgesloten tussen de Zorgvrager en Logeerboerderij Hippago V.O.F.. Bovengenoemde Budgethouder en Vertegenwoordiger worden genoemd in de Zorgovereenkomst.
SVB: de Sociale Verzekerings Bank (website www.svb.nl/pgb)
PGB:
Persoons Gebonden Budget; een Budgethouder die de beschikking heeft over een PGB kan het budget aanwenden om Logeerboerderij Hippago V.O.F. in te huren (rechtstreeks of via een Vertegenwoordiger). Het hebben van een PGB is geen voorwaarde om Logeerboerderij Hippago V.O.F.  in te huren.
PGB-Situatie:
omstandigheid waarin de Budgethouder een PGB toegewezen heeft gekregen en waarin dit budget wordt aangewend om Logeerboerderij Hippago V.O.F.  te betalen.
Budgetverlener:
de partij die het PGB ter beschikking stelt aan de Budgethouder. Dit is bijvoorbeeld het Zorgkantoor of de Gemeente.
Financier:
in geval van Zorg in Natura: de partij waar Logeerboerderij Hippago V.O.F.  overeenkomsten mee heeft (zoals een Raamovereenkomst en een Overeenkomst van Opdracht) waarin Logeerboerderij Hippago V.O.F.  als aanbieder Zorg in Natura mag verlenen en de financier (bijvoorbeeld de gemeente, provincie of een hoofdaannemer) zich verplicht tot het financieel vergoeden van de verleende zorg.
Zorg:
diensten op het gebied van persoonlijke hulpverlening. Hiermee wordt onder meer de zorg bedoeld zoals gedefinieerd in artikel 1 van de ” Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg”, te vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0037173.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten tussen Logeerboerderij Hippago V.O.F.  en de Zorgvrager.
2.2
Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door Logeerboerderij Hippago V.O.F.  en de Zorgvrager ondertekende schriftelijke verklaring.
2.3Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3: Zorgovereenkomst
3.1
Door middel van een Zorgovereenkomst geeft de Zorgvrager aan Logeerboerderij Hippago V.O.F. de opdracht tot het verlenen van zorg aan de Cliënt.
3.2
De Zorgovereenkomst wordt vóór aanvang van werkzaamheden door Logeerboerderij Hippago V.O.F. opgesteld en ondertekend door Zorgvrager en Logeerboerderij Hippago V.O.F..
3.3
Door ondertekening van de Zorgovereenkomst accepteert de Zorgvrager de Algemene Voorwaarden van Logeerboerderij Hippago V.O.F..
3.4
Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan wordt de Zorgovereenkomst gebaseerd op het sjabloon ‘Zorgovereenkomst met een zorginstelling’, zoals beschikbaar gesteld door het Servicecentrum PGB van de SVB.
3.5
Het tarief voor de te leveren dienstverlening worden opgenomen in de Zorgovereenkomst, behalve bij Zorg in Natura, dan worden financiële aspecten opgenomen in de Overeenkomst van Opdracht behorend bij de Raamovereenkomst met de financierende partij.
3.6
De Zorgvrager dient Logeerboerderij Hippago V.O.F. direct te informeren indien zich omstandigheden voordoen die voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst van belang kunnen zijn.
3.7
Door ondertekening van Zorgovereenkomst geeft de Zorgvrager aan Logeerboerderij Hippago V.O.F. toestemming om zorg te verlenen aan Cliënt en daarbij alle handelingen te verrichten die Logeerboerderij Hippago V.O.F. nodig acht voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst.
3.8
Logeerboerderij Hippago V.O.F. is gehouden om uit hoofde van de Zorgovereenkomst op bekwame en zorgvuldige wijze zorg te verlenen aan de Cliënt.
3.9
De Zorgvrager is gehouden om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs vereist mag worden voor een goede uitvoering van de Zorgovereenkomst door Logeerboerderij Hippago V.O.F..
3.10
Indien de zorgvraag van de Cliënt of de Zorgvrager tijdens de uitvoering van de overeenkomst wijzigt, kan de Zorgovereenkomst in onderling overleg tussen de Zorgvrager en Logeerboerderij Hippago V.O.F. dienovereenkomstig worden aangepast.
3.11
Beëindiging van de Zorgovereenkomst vindt plaats zoals beschreven in Artikel 11.


Artikel 4: Financieel

4.1
De Zorgvrager is de Vertegenwoordiger en als er geen sprake is van een Vertegenwoordiger, dan is het de Cliënt zelf.
4.2
Betaling van de werkzaamheden uit hoofde van de Zorgovereenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en overeenkomsten vindt plaats door maandelijkse facturering door Logeerboerderij Hippago V.O.F. aan de Zorgvrager, behalve bij Zorg in Natura, dan vindt financiële verrekening rechtstreeks plaats met de financierende partij.
4.3
De Zorgvrager is hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van deze nota’s, behalve bij Zorg in Natura, dan zijn financiële aspecten afgedekt via de overeenkomsten met de financierende partij.
4.4
Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan is de Zorgvrager er verantwoordelijk voor dat er voldoende budget beschikbaar is gedurende de hele looptijd van de Zorgovereenkomst ten behoeve van betaling van de nota’s van Logeerboerderij Hippago V.O.F.. Logeerboerderij Hippago V.O.F. kan waar nodig assisteren bij aanvraag, verlenging of wijziging van het PGB.
4.5
Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan kan de Zorgvrager verzoeken het ‘SVB Servicecentrum PGB’ om de salarisadministratie van Logeerboerderij Hippago V.O.F. (voor zover betrekking hebbend op de Zorgovereenkomst) uit te voeren. Logeerboerderij Hippago V.O.F. kan waar nodig hierbij assisteren.
4.6
Logeerboerderij Hippago V.O.F. houdt het aantal door Logeerboerderij Hippago V.O.F. gemaakte uren bij. Met het accepteren en (laten) betalen van een factuur van Logeerboerderij Hippago V.O.F. bevestigt en accepteert de Zorgvrager dit aantal uren; bij Zorg in Natura wordt deze bevestiging en acceptatie door Logeerboerderij Hippago V.O.F. aan de Zorgvrager gevraagd via een verklaring ‘Bevestiging levering van zorg’ (BevestigingLeveringZorg-ZIN-Logeerboerderij Hippago V.O.F.Sjabloon).
4.7
Aan het eind van de maand wordt door Logeerboerderij Hippago V.O.F. een factuur opgesteld, met daarop onder andere een overzicht van de gemaakte uren. Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan dient dit overzicht door de Zorgvrager te worden gebruikt om de uren op te voeren bij de SVB, zodat deze zorg kan dragen voor de uitbetaling ervan aan Logeerboerderij Hippago V.O.F.. Bovendien kan het vervolgens worden gebruikt bij de verantwoording door de Zorgvrager aan de Budgetverlener. Bij Zorg in Natura wordt deze factuur door Logeerboerderij Hippago V.O.F. opgestuurd naar de financier.
4.8
De maandelijkse nota zoals genoemd in Artikel 4.2 wordt gebaseerd op het in Artikel 4.8 genoemde aantal uren.
4.9
Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan verplicht de Zorgvrager zich tot het initiëren van de betaling door de SVB door direct na ontvangst van een nota van Logeerboerderij Hippago V.O.F. via de website www.SVB.nl/pgb de relevante urendeclaratie in te vullen of de factuur te uploaden of per post op te sturen, en wel op een zodanige manier dat de SVB in staat is de betreffende benodigde financiële transacties uit te voeren in opdracht van de Zorgvrager ten gunste van Logeerboerderij Hippago V.O.F..
4.10
Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan zal de SVB salarisstroken en jaaropgaven verstrekken aan de Zorgvrager. De Zorgvrager overhandigt direct na ontvangst een kopie hiervan aan Logeerboerderij Hippago V.O.F.. De Zorgvrager kan de salarisstroken vervolgens gebruiken bij de verantwoording richting de Budgetverlener.
4.11
Als de Zorgvrager een afspraak tot zorgverlening “Begeleiding” (individueel en/of groep) door Logeerboerderij Hippago V.O.F. annuleert minder dan 24 uur voorafgaand aan deze afspraak, dan worden de vooraf afgesproken zorguren geacht te zijn verleend door Logeerboerderij Hippago V.O.F. en zullen deze uren door Logeerboerderij Hippago V.O.F. in rekening gebracht worden.
4.12
Als de Zorgvrager een afspraak tot zorgverlening “Logeeropvang”  door Logeerboerderij Hippago V.O.F. wil annuleren, dan geldt de volgende procedure:
een verzoek tot annulering dient altijd schriftelijk te worden gedaan. De datum van ontvangst geldt als datum van annulering. Na annulering ontvangt u binnen 48 uur bericht van Logeerboerderij Hippago V.O.F., schriftelijk, telefonisch of via e-mail. Indien u geen bericht ontvangt dient u contact met Logeerboerderij Hippago V.O.F. op te nemen ter controle en verificatie dat uw annulering inderdaad binnengekomen en in behandeling is.
Daar het voor Logeerboerderij Hippago V.O.F. naarmate de aanvangsdatum dichterbij komt steeds moeilijker wordt voor de desbetreffende periode een andere cliënt in te plannen, brengen wij de volgende annuleringskosten in rekening:
– langer dan 4 weken voor aanvang van een weekend of verblijfsperiode: 0 % van de totale som
– 4 weken tot 2 weken voor aanvang van een weekend of verblijfsperiode: 50 % van de totale som
– 2 weken of korter voor aanvang van een weekend of verblijfsperiode: 100 % van de totale som
NB 1 Latere aankomst of een eerder vertrek geven de logée of cliënt geen recht op restitutie van de afgesproken som of een deel ervan.
NB2
In het geval van Zorg in Natura (Logeerboerderij Hippago heeft in dit geval een contract met een gemeente of groep van gemeenten) gelden de voorwaarden:
* De zorgaanbieder kan overeengekomen maar niet afgenomen zorg niet declareren bij de gemeente waaronder cliënt valt. Om die reden vragen wij de zorgvrager de overeengekomen logeeragenda te respecteren en de logeeropvang conform afspraak op de ruim van tevoren geplande data na te komen. Mocht blijken dat andere dan zwaarwegende redenen (bijv. ziekte) leiden tot het (herhaaldelijk) niet nakomen van de overeengekomen logeeropvang, dan behoudt de zorgaanbieder zich het recht voor zorgvrager/cliënt van de logeeragenda te halen. In dat geval is er namelijk geen sprake van grote noodzaak of urgentie, op basis waarvan de gemeentelijke beschikking is afgegeven, maar doet het principe van opportuniteit zijn intrede. Dit is voor ons geen basis voor samenwerking.
* De zorgaanbieder heeft bij verhindering door een medische reden het recht om een doktersverklaring te vragen.
* Mocht de zorgaanvrager volgens zorgaanbieder om niet per se noodzakelijke redenen de geplande afspraken voor logeeropvang niet nakomen dan heeft zorgaanbieder het recht om geplande maar niet afgenomen zorg bij de (ouder van) zorvrager in rekening te brengen.
NB 3 Logeerboerderij Hippago V.O.F.  brengt géén annuleringskosten in rekening wanneer de indicatie van de cliënt stopt/niet wordt verlengd  of wordt verlaagd.

Artikel 5: Verantwoording
5.1
Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan kan Logeerboerderij Hippago V.O.F. de Zorgvrager assisteren bij de verantwoording van het door Logeerboerderij Hippago V.O.F. bestede budget aan de Budgetverlener.

Artikel 6: Inschakeling derden
6.1
Zowel de Zorgvrager als Logeerboerderij Hippago V.O.F. kunnen tijdens de Zorgovereenkomst voorstellen om één of meerdere derden in te schakelen ter ondersteuning van de door Logeerboerderij Hippago V.O.F. geleverde zorg. De financiële afhandeling van deze additionele inzet zal in een dergelijke situatie in onderling overleg worden geregeld, waarbij waar nodig en van toepassing voor elke additionele inzet een aparte overeenkomst wordt opgesteld en door Zorgvrager en Logeerboerderij Hippago V.O.F. ondertekend.
6.2
Indien Logeerboerderij Hippago V.O.F. niet in staat is de door de Zorgvrager gevraagde zorg te leveren, bijvoorbeeld door ziekte van de leiding van Logeerboerderij Hippago V.O.F., zal Logeerboerderij Hippago V.O.F. assisteren bij de continuering van de levering van zorg op een alternatieve wijze door (een) derde(n).

Artikel 7: Evaluaties
7.1
Logeerboerderij Hippago V.O.F. zal regelmatig de verleende zorg en de zorgsituatie evalueren met de Zorgvrager.

Artikel 8: Documentatie
8.1
Zorgvrager en Logeerboerderij Hippago V.O.F. zorgen er beide voor dat elk een exemplaar van elk relevant document in bezit heeft (de één het origineel, de ander een kopie).
Dit impliceert onder andere dat als de Zorgvrager PGB-gerelateerde post ontvangt, de Zorgvrager bij het eerstvolgende contactmoment een kopie ter beschikking stelt aan Logeerboerderij Hippago V.O.F.. Dit geldt onder andere expliciet voor de indicatie of beschikking die de basis vormt voor de financiering van de zorgverlening.
8.2
Logeerboerderij Hippago V.O.F. houdt een dossier bij met daarin alle documenten die betrekking hebben op de Zorgovereenkomst. Dit dossier is in te zien door de Cliënt.
8.3
Het dossier wordt door Logeerboerderij Hippago V.O.F. vernietigd na de wettelijke bewaartermijn (15 jaar) na beëindiging van de Zorgovereenkomst.

Artikel 9: Activiteiten met pony’s en paarden
9.1
Door of vanwege Logeerboerderij Hippago V.O.F. kunnen aan de cliënt activiteiten met pony’s en paarden worden aangeboden. Deze activiteiten betreffen het omgaan met, het verzorgen van en het rijden op pony’s en/of paarden van Logeerboerderij Hippago V.O.F. en/of van eigen pony’s en/of paarden.
9.2
Verplichtingen lesgever
Logeerboerderij Hippago V.O.F. beschikt minimaal over 1 paardrijinstructeur met een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie. Een onbevoegde instructeur kan paardrijinstructie geven onder supervisie van iemand met een paardrijlesbevoegdheid.
9.3
Verplichtingen cliënt
De cliënt leeft de door de leiding gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na. Deze regels zijn opgenomen in ‘Hippago’s terrein-, stal- en rijbaanregels’, te vinden op de website www.hippago.nl.
9.4
Risico-acceptatie
1. De cliënt en – in geval van zijn of haar minderjarigheid – zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers zijn op de hoogte van én accepteren het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid.
2. De cliënt neemt deel aan activiteiten met pony’s en paarden voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Logeerboerderij Hippago V.O.F. geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW*. In geval van minderjarigheid van de cliënt vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de leiding voor dergelijke aanspraken door of namens de cliënt.
* Artikel 179 Boek 6 BW: De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad. 

Artikel 10: Vertrouwelijkheid
10.1
Door zowel de Zorgvrager als Logeerboerderij Hippago V.O.F. wordt alle informatie die betrekking heeft op de Zorgovereenkomst vertrouwelijk behandeld, waarbij geheimhouding en privacy door beide partijen op een relevante manier worden gerespecteerd.

Artikel 11: Geschillen
11.1
Bij ontevredenheid over de dienstverlening door Logeerboerderij Hippago V.O.F. dient de Zorgvrager direct hiervan Logeerboerderij Hippago V.O.F. op de hoogte te brengen.
11.2
De Zorgvrager dient bij een tekort schieten van Logeerboerderij Hippago V.O.F. in de uitvoering van de Zorgovereenkomst Logeerboerderij Hippago V.O.F. hiervan schriftelijk in gebreke te stellen alsmede Logeerboerderij Hippago V.O.F. in de gelegenheid te stellen de tekortkoming(en) binnen een redelijke termijn te herstellen.
11.3
Indien de Zorgvrager de nota niet binnen 1 maand na dagtekening van de nota heeft voldaan, wordt Zorgvrager geacht in verzuim te zijn en behoudt Logeerboerderij Hippago V.O.F. zich het recht voor haar verplichtingen uit hoofde van de Zorgovereenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te schorten. Dit artikel is niet van toepassing bij Zorg in Natura. Indien bij Zorg in Natura de financier niet aan de betaalverplichtingen voldoet, zal Logeerboerderij Hippago V.O.F. de ontstane situatie bespreken met de Zorgvrager en behoudt Logeerboerderij Hippago V.O.F. zich het recht voor haar verplichtingen uit hoofde van de Zorgovereenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te schorten.
11.4
De opschorting genoemd in Artikel 10.3 ontheft de Zorgvrager (en bij Zorg in Natura: de financier) niet van de verplichting tot betalen van de betreffende nota.
11.5
In geval de Zorgvrager tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Logeerboerderij Hippago V.O.F., komen alle kosten die Logeerboerderij Hippago V.O.F. in redelijkheid zowel in als buiten rechte heeft moeten maken ter verkrijging van voldoening van haar vordering, voor rekening van de Zorgvrager. Bij Zorg in Natura geldt additioneel dat als de financier tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Logeerboerderij Hippago V.O.F., alle kosten die Logeerboerderij Hippago V.O.F. in redelijkheid zowel in als buiten rechte heeft moeten maken ter verkrijging van voldoening van haar vordering, voor rekening komen van de financier.
11.6
Indien er sprake is van een PGB-Situatie, dan zal de SVB zorgdragen voor de betaling van het loon van de Zorgvrager aan Logeerboerderij Hippago V.O.F., zie Artikel 4.7. Als een bijbehorende incasso van de SVB vanaf de PGB-rekening van de Zorgvrager mislukt, dan zal Logeerboerderij Hippago V.O.F., indien mogelijk, hiervan direct melding maken aan de Zorgvrager. De Zorgvrager blijft verantwoordelijk voor de betaling van de nota(‘s) (zie Artikel 4.3). Artikel 10.3 blijft in deze situatie onverminderd van kracht.
11.7
In aanvulling op Artikelen 10.4 en 10.5 is Logeerboerderij Hippago V.O.F. gerechtigd een additioneel bedrag van 250 euro in rekening te brengen bij de Zorgvrager (en bij Zorg in Natura: bij de financier) voor elke maand dat de betreffende nota niet betaald is.
11.8
Behoudens bij gebleken opzet of grove schuld van Logeerboerderij Hippago V.O.F. is de aansprakelijkheid van Logeerboerderij Hippago V.O.F. beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Logeerboerderij Hippago V.O.F. terzake uitkeert. In het geval dat de verzekeraar van Logeerboerderij Hippago V.O.F. geen dekking biedt of niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Logeerboerderij Hippago V.O.F. beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de Zorgovereenkomst gemoeid is. Indien sprake is van een overeenkomst met een duur van drie maanden of meer, is de aansprakelijkheid van Logeerboerderij Hippago V.O.F. beperkt tot het bedrag dat gemoeid is met de overeenkomst over de drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis(sen).
11.9
Logeerboerderij Hippago V.O.F. is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van derden zoals bedoeld in Artikelen 6.1 en 6.2.
11.10
De aansprakelijkheid van Logeerboerderij Hippago V.O.F. voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de leiding, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de leiding zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.
11.11
Logeerboerderij Hippago V.O.F. is niet aansprakelijk voor cliënten tegenover derden.
11.12
Logeerboerderij Hippago V.O.F. is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en/of zoekraken van eigendommen van cliënten.
11.13
Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen Logeerboerderij Hippago V.O.F. en de Zorgvrager en alle overige geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de Klachtencommissie die Logeerboerderij Hippago V.O.F. hiertoe heeft gecontracteerd en, voor zover van toepassing, bij de Geschillencommissie die Logeerboerderij Hippago V.O.F. hiertoe heeft gecontracteerd. Voor zover van toepassing wordt eventueel daarna de bevoegde rechter te Groningen ingeschakeld. Indien het geschil daarbij behoort tot de competentie van de kantonrechter, is de kantonrechter die is aangewezen conform de regels van relatieve competentie bevoegd.

Artikel 12: Beëindiging
12.1
De Zorgovereenkomst eindigt:
a) door het verlopen van de termijn waarvoor de Zorgovereenkomst is aangegaan (voor zover die is opgenomen in de Zorgovereenkomst);
b) door het overlijden van de Zorgvrager, Cliënt of beide vennoten van Logeerboerderij Hippago V.O.F.;
c) één maand na opzegging van de Zorgvrager middels een schriftelijke verklaring aan Logeerboerderij Hippago V.O.F.;
d) één maand na opzegging van Logeerboerderij Hippago V.O.F. middels een schriftelijke verklaring aan de Zorgvrager;
e) bij intrekking of beëindiging van de onderliggende indicatie of beschikking;
f) indien er sprake is van een PGB-Situatie: door intrekking of beëindiging van het PGB;
g) bij Zorg in Natura: door intrekking of beëindiging van de overeenkomst(en) tussen Logeerboerderij Hippago V.O.F. en de financier;
h) door gerechtelijke ontbinding.

Artikel 13: Toezichthoudend Orgaan en Governancecode Zorg
13.1
Logeerboerderij Hippago V.O.F. heeft een Toezichthoudend Orgaan dat toezicht houdt op het beleid en deze met raad ter zijde staat.
13.2
De verantwoordelijkheid van het Toezichthoudend Orgaan is beperkt tot dit aspect.
13.3
Bij eventuele conflicten tussen Logeerboerderij Hippago V.O.F. en het Toezichthoudend Orgaan worden deze besproken en opgelost, worden voor zover van toepassing wijzigingen aangebracht in het beleid en worden de besluiten en eventuele wijzingen expliciet op schrift gesteld en ondertekend door zowel Logeerboerderij Hippago V.O.F. als het Toezichthoudend Orgaan.
13.4
Het Toezichthoudend Orgaan kan onafhankelijk en kritisch opereren en is geïmplementeerd in de persoon van Henk Beiboer, telefoonnummer: 06-34706502, e-mail: info@deboekhoudersplus.nl.
13.5
Ter ondersteuning hiervan is een “Statuut Toezichthoudend Orgaan” opgesteld, dat is ondertekend door Logeerboerderij Hippago V.O.F. en voor gezien en akkoord is getekend door het Toezichthoudend Orgaan. Deze algemene voorwaarden hebben als bijlage het document ‘Statuut Toezichthoudend Orgaan’.
13.6
In het verlengde hiervan ziet het Toezichthoudend Orgaan er op toe dat Logeerboerderij Hippago V.O.F. zich houdt aan de Paletzorg-versie van de Governancecode Zorg, zoals die is te downloaden van www.Paletzorg.org/files/Paletzorg-versie_GovernancecodeZorg_v10.pdf.
Het document Algemene Voorwaarden van Logeerboerderij Hippago V.O.F. telt 2 bijlagen:
bijlage 1: Statuut uitvoering norm verantwoorde werktoedeling
bijlage 2: Statuut Toezichthoudend Orgaan

Einde van de Algemene Voorwaarden van Logeerboerderij Hippago V.O.F.

 

Bijlage 1: Statuut uitvoering norm verantwoorde werktoedeling
‘Logeerboerderij Hippago V.O.F.’ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer 70474060 en bij de Belastingdienst onder BTW-identificatienummer NL858333077B01 en is geregistreerd als Toegelaten Zorginstelling volgens de WTZi met AGB-code 73-736812.
Logeerboerderij Hippago VOF is een samenwerkingsverband van de vennoten Martin Vlaanderen en Stasia Vlaanderen-Cramer, die wonen en werken aan de Langewijk 170, 7916 VG Elim. De werkverdeling tussen beide vennoten is tot stand gekomen op basis van interesses, kwaliteiten en opleiding en volgens de norm verantwoorde werktoedeling voor zorgprofessionals.
Stasia Vlaanderen-Cramer is geregistreerd zorgprofessional; Martin Vlaanderen is niet-geregistreerd zorgprofessional.
Voor enig inzicht in hun achtergronden volgt hier een korte beschrijving van hun opleidingen en opgedane ervaring voor zover dit relevant kan zijn voor de werkzaamheden voor de VOF.

Vennoot 1: Martin Vlaanderen
Martin Vlaanderen, geboren 8 juni 1962, Hilversum.
Diploma’s:
HAVO 1979
VWO 1981 Willem de Zwijgercollege Bussum
propedeuse Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam 1983
Studeerde 1 jaar aan School voor de Journalistiek in Utrecht 1985
Sportieve prestaties:
1980 Nederlands kampioen karate zwaargewicht junioren
1981 Nederlands kampioen karate zwaargewicht junioren
1982 Nederlands kampioen karate zwaargewicht junioren
1982 3de plaats Nederlands team EK Brussel
(sportschool Van Hellemond Hilversum)
Met diverse paarden reed hij wedstrijden in uiteenlopende disciplines: endurance, springen en westernriding.
Werkervaring:

1981-1982 docent karate wedstrijdtrainingen sportschool Van Hellemond, locatie Naarden
1983-1986 werkzaam in horeca bij Graaf Floris Muiden en café Moeke Spijkstra Blaricum
1986-2000 verslaggever/fotograaf Dagblad De Gooi- en Eemlander
1990-1991 met Stasia Cramer schrijver van De Probleemwijzer, handboek voor docenten in voortgezet onderwijs over (psycho)sociale en somatische problematiek bij leerlingen
2000-2014 verslaggever/fotograaf bij Dagblad van het Noorden; in laatstgenoemde periode tevens drie jaar camerajournalist en editor voor de aan de krant gelieerde, toenmalige tv-zender 1TV.
Competenties

Competenties: waarnemen en signaleren, enthousiasmeren en motiveren, aandacht voor anderen, vragen stellen en luisteren. Een specifieke en niet vervangbare kwaliteit van Martin is het voorkomen van, omgaan met en laten afvloeien van spanningen en agressie via een interventie. Dit kan een gesprek zijn, maar ook een fysieke activiteit.
Werkveld
Werkveld Martin bij logeerboerderij Hippago VOF: Martin zorgt voor vervoer van cliënten. Hij komt daardoor soms bij hen thuis, spreekt daar met ouders en praat veel met cliënten in de auto. Als er kleine of grote dingen spelen komen die bijna altijd onderweg naar buiten (probleemverkenning). Zo nodig wordt hierop, na overleg met Stasia, actie ondernomen. Martin heeft bij Hippago het meeste contact met de kinderen. Hij verzorgt ontbijt en lunch in het activiteitengebouw, en vervult een stimulerende en begeleidende rol bij sport en spel. Dat varieert van samen wielrennen op beschikbare racefietsen tot hardlopen, in de paardenbak parcoursjes met hindernissen springen, bordspellen, fitness met kleine gewichtjes, springtouw en spinningfiets, en natuurlijk het werken met pony’s en paarden. Martin verzorgt de paarden en zorgt ervoor dat er veilig kan worden paardgereden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een paard, dat iets te fris en energiek oogt, eerst wordt gelongeerd voor het wordt bereden. Martin is verantwoordelijk voor de hygiëne in de leefruimtes en treft maatregelen ter voorkoming van legionella-besmetting. Hij overlegt met Stasia over de wijze waarop wordt gewerkt aan persoonlijke doelen (planuitvoering) van cliënten en draagt mede zorg voor het realiseren daarvan. Hij rapporteert zijn bevindingen inzake voortgang en resultaten aan Stasia. Een groot deel van zijn werk bestaat uit ondersteuning en begeleiding bij het functioneren van cliënten in hun dagelijks leven. Martin stelt persoonlijke vragen en voert aan de hand daarvan gesprekken over hoe het thuis gaat, op school of in de vriendenkring. Knelpunten worden zo snel manifest en de Socratische methodiek achter de vraagstelling stimuleert bovendien tot nadenken over eigen emoties, gevoelens, gedachten, overtuigingen en bijbehorend gedrag. Zo nodig adviseert hij hen over wat zij kunnen doen om sterker in het leven te staan, beter om te gaan met een moeilijke situatie, en hij probeert ze te ondersteunen bij eventueel te maken stappen. Dit kan gaan om problemen bij een revalidatie na een ernstig ongeluk, verdriet en loyaliteitsproblemen door een echtscheiding, het nadenken over een beter passende opleiding, hulp bij een conflict op school, tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief of hulp bij het vinden van een passende stageplek.
Kernwoorden:
cliëntenvervoer; Socratische gespreksmethode; probleemverkenning; begeleiding bij sport, spel en klusjes; laten afvloeien van agressie; begeleiding maaltijden; hygiëne (legionellapreventie); planuitvoering; rapporteren; praktische ondersteuning bij het dagelijks leven. 

Vennoot 2: Stasia Vlaanderen-Cramer
Stasia Vlaanderen-Cramer, geboren 13 april 1954 te ‘s-Gravenhage.
Diploma’s:

H.B.S.- A: Emmen 1971
Bachelor sociologie: Groningen 1974
Sociale Academie Kultureel Werk: Amsterdam 1977
Hoger Sociaal Pedagogisch Onderwijs: Amsterdam 1983
Diploma voor de uitgeverij: Amsterdam 1992
Basisinstructeur Paardrijden Stichting Orun: 2001
Bedrijfshulpverlener: 2006 (en daarna elk jaar de BHV-herhaling)
Werkervaring
1977-1990: lerares maatschappijleer VMBO/Mavo Amsterdam en Laren (NH)
1989-1997: werkzaam in eigen uitgeverij met als relevante taken:
– redigeren van 32 populair-wetenschappelijke brochures t.b.v. serie lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs
– het samenstellen van een handleiding voor docenten (208 pagina’s, ongeveer 50 onderwerpen) over problemen bij jongeren
– het produceren van jaarboeken/jubileumboeken voor scholen
1982-nu: schrijfster van ongeveer 30 gepubliceerde korte verhalen en 45 gepubliceerde boeken voor kinderen/jongeren met als specialisatie paardenboeken
1998-nu: organisator van ponykampen en trainingskampen voor meiden van 11 jaar en ouder
2010 – nu: begeleider van jongeren met een beperking op onze Logeerboerderij Hippago V.O.F. (website www.hippago.nl)
Competenties
Structureren van de dag voor cliënten; intake; zorgplannen; planning en organisatie; contractmanagement; wet- en regelgeving; verslaglegging; verantwoording; pedagogische interventies; serieus en betrouwbaar. Motto: ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’. 
Werkveld

Werkveld Stasia bij logeerboerderij Hippago V.O.F.: Stasia is zakelijk aanspreekpunt van logeerboerderij Hippago VOF. Zij sluit contracten met cliënten en hun vertegenwoordigers, en met financiers van de zorgvraag: gemeenten en zorgkantoren. Zij beoordeelt, in overleg met haar vennoot, of er sprake is van een hulpvraag waarin Hippago V.O.F. kan voorzien. In dat geval schrijft zij zorgplannen met ‘smart’-geformuleerde doelen (smart staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden).
Zij is kwaliteitsfunctionaris en zorgt voor een bedrijfsvoering die voldoet aan de door diverse opdrachtgevers gestelde kwaliteitseisen en wet- en regelgeving.
Stasia Vlaanderen-Cramer heeft een KIWA Keurmerk ZOZ (Zelfstandig Ondernemend Zorgverlener) niveau 5 (HSPO) met registratienummer 8671, is ingeschreven als Jeugd- en gezinsprofessional SKJ onder registratienummer 110018395, is lid van Paletzorg en gecertificeerd volgens het Paletzorg Kwaliteits Management Systeem.
Tevens is zij gediplomeerd hippisch instructeur en bedrijfshulpverlener (BHV).
Zij vervult bij Hippago de rol van aandachtsfunctionaris veiligheid met betrekking tot kindermishandeling en seksueel geweld.
Stasia overlegt dagelijks met Martin over cliënten en hun onderlinge contacten en verwerkt haar bevindingen zo nodig in persoonlijke dossiers van cliënten. Zij neemt, wanneer nodig, contact op met ouders/vertegenwoordigers en overlegt en informeert andere zorgverleners die betrokken zijn bij hulpverlening aan haar cliënten. Eventueel wordt advies ingewonnen of doorverwezen. Advies kan ook worden ingewonnen bij vakgenoten, bijvoorbeeld via intervisie.
Zij zorgt er bij de planning en organisatie van werkzaamheden en activiteiten voor dat elke cliënt krijgt aangeboden wat bij hem of haar past. Eventueel wordt daarover overlegd met de ouder/vertegenwoordiger. Immers, iedereen moet het uiteindelijk naar zijn zin hebben wil je iets kunnen bereiken.
Stasia doet de planning van het komen en gaan van cliënten en bereidt hun veelal meerdaagse verblijf voor. Zij maakt elke avond een tijdsplanning/rooster voor de volgende dag. Dit biedt houvast en geeft cliënten duidelijkheid en structuur. Stasia werkt aan persoonsgebonden doelen, vaak met behulp van paarden en pony’s. Omgaan met paarden brengt risico’s met zich mee. Stasia en haar vennoot zien er op toe dat wordt gewerkt in een zo veilig mogelijke omgeving. Daarvoor zijn er duidelijke stal- en terreinregels (zoals niet rennen in en rond de stal, op- en afstijgen onder begeleiding). Er is altijd toezicht als met paarden en pony’s wordt gewerkt.
Cliënten leren omgaan met de dieren, ze verzorgen, helpen bij werkzaamheden die het houden van dieren met zich meebrengt. Stasia begeleidt cliënten bij het paardrijden. Zij kan dit desgewenst overdragen aan Martin.
Kernwoorden:
planning en organisatie, contractmanagement, zorgplannen, pedagogische interventies en eindverantwoordelijkheid, begeleiden bij paardrijden, begeleiden bij persoonlijke verzorging, aandachtsfunctionaris veiligheid (Meldcode), kwaliteitsfunctionaris.


Bijlage 2: Statuut Toezichthoudend orgaan

Logeerboerderij Hippago V.O.F., de Vennootschap onder Firma van de twee vennoten Martin Vlaanderen en Stasia Vlaanderen-Cramer, KvK nummer 70474060, AGB-code 70474060, www.hippago.nl, heeft een Toezichthoudend Orgaan, in de persoon van Henk Beiboer, 06-34706502, info@deboekhoudersplus.nl. In de context van Artikel 6.1 van het Uitvoeringsbesluit WTZi, http://wetten.overheid.nl/BWBR0018983/2017-05-19#HoofdstukVI_Paragraaf1_Artikel6.1 , is dit Statuut opgesteld.
Toezichthouder verklaart dat de instelling Logeerboerderij Hippago V.O.F. voldoet aan de transparantie-eisen inzake de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering en verklaart dat:
Er een orgaan is dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat.
Geen persoon tegelijk deel uitmaakt van het Toezichthoudend Orgaan en de dagelijkse of algemene leiding.
Het Toezichthoudend Orgaan zodanig is samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen het Toezichthoudend Orgaan en de dagelijkse of algemene leiding schriftelijk en inzichtelijk is vastgelegd.
Schriftelijk en inzichtelijk is vastgelegd op welke manier interne conflicten tussen het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en de dagelijkse of algemene leiding van de instelling, worden geregeld.
Schriftelijk en inzichtelijk is vastgelegd welk orgaan of welke organen van de instelling welke bevoegdheden heeft onderscheidenlijk hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering.
Schriftelijk en inzichtelijk is vastgelegd hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden.
De activiteiten waarvoor de toelating geldt, in ieder geval financieel worden onderscheiden van andere activiteiten van de instelling.
In de financiële administratie ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en bestemming, en duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan.
De Algemene Voorwaarden van Logeerboerderij V.O.F., https://www.hippago.nl/av-hippago-zorg/, bevatten en beschrijven de genoemde schriftelijke vastlegging.