In zorgrelaties kan onvrede ontstaan tot zelfs een klacht. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wijze van zorgverlening, de bejegening en het nakomen van gemaakte afspraken tussen u en de zorgverlener.

Klachtenregeling Hippago
Indien er klachten zijn over de geleverde zorg van Hippago, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we problemen snel aanpakken en oplossen.
Klachten worden op de volgende wijze behandeld:
Dien uw klacht mondeling in bij de kwaliteitsfunctionaris van Hippago (mevrouw S.I.Vlaanderen-Cramer); indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij de kwaliteitsfunctionaris van Hippago. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden. Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord van of namens de kwaliteitsfunctionaris van Hippago.

Indien u zich niet kunt vinden in de klachtenafhandeling of als u de klacht sowieso aan een onafhankelijke commissie wilt voorleggen, dan kunt u uw klacht uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij de klachtencommissie Klachtenportaal Zorg – de onafhankelijke klachtenregeling voor zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen.

logo-klachtenportaal

Een klacht over een zorgverlener aangesloten bij Klachtenportaal Zorg wordt op één van de volgende manieren ingediend:
*Via de website: www.klachtenportaalzorg.nl. U vult het formulier ‘klacht indienen’ in.
*Contact via de e-mail: info@klachtenportaalzorg.nl
*Schriftelijk, door de klacht te sturen naar Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen

Gegevens van uw zorgaanbieder
Naam: Hippago
Lidmaatschap ID: 664

Spelregels voor de klachtenprocedure van Zorgportaal
Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart.
1. Ontvangst klacht
2. Eerste beoordeling klacht door “Klachtenportaal Zorg”
3. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen
4. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht
5. Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de klager
6. Afhankelijk van de complexiteit en de wens van de klager kiest het Klachtenportaal voor bemiddeling of directe voordracht voor de commissie
7. Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt voor de klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd.
8. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de Zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/ zij de mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing
9. De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener.
10. Als de klager tevreden is met het resultaat is de klacht afgehandeld.
11. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.
12. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding.
13. Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener.
14. De klacht is afgehandeld.

Binnen vier maanden moet de klacht zijn afgehandeld. De klacht wordt met het proces tot oplossing gerapporteerd, geanonimiseerd in een jaarverslag gepubliceerd en ingediend bij de IGZ.
De privacy van zowel de klager als de aangeklaagde wordt gewaarborgd.

Onafhankelijke geschilleninstantie
Wanneer een gesprek met de klachtenfunctionaris niet leidt tot oplossing van een geschil, dan kan een cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) voorziet ook in een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. De geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg is per december 2016 officieel erkend door het Ministerie VWS en is dus gemachtigd bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Uitspraken zijn zoals gezegd bindend en er kunnen schadeclaims worden toegekend tot een bedrag van € 25.000,-.

Het is hierbij van belang te vermelden dat cliënten in principe geen rechtstreekse toegang tot de geschilleninstantie hebben.Uitingen van onvrede moeten eerst worden voorgelegd aan de zorgaanbieder zodat deze de klachtenprocedure kan opstarten, al dan niet ondersteund door een klachtenfunctionaris. Uitzonderingen op deze gang van zake zijn altijd ter beoordeling van de geschilleninstantie.

Klachtenportaal Zorg – Westerstraat 117 – 1601 AD Enkhuizen
NL 96 INGB 0007 7605 23- Bank 7760523- KvK 37142636 – BTW NL820002203B01