Algemene voorwaarden Vakantiehuisje, Studio en B&B Logeerboerderij Hippago

Terminologie
De termen Vakantiehuisje, Studio en B&B zijn termen voor een huuraccommodatie van Logeerboerderij Hippago.
Gast: een persoon die bij Logeerboerderij Hippago verblijft.
Hoofdgast: de persoon die bij Logeerboerderij Hippago heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van Logeerboerderij Hippago, of namens de eigenaar van Logeerboerderij Hippago, Logeerboerderij Hippago beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering: een schriftelijke bevestiging door Logeerboerderij Hippago van een door de gast per telefoon of per e-mail of anderszins gedane reservering.
Definitieve reservering: Een reservering waarvoor een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten op de bankrekening ten name van S.I. Cramer is ontvangen.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.
Algemene voorwaarden: (deze) algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ieder verblijf door de (hoofd)gast in Logeerboerderij Hippago en die bij de reservering door Logeerboerderij Hippago aan de hoofdgast als bijlage bij de reservering worden gestuurd.

Vakantiehuisje, studio en pipowagens van Logeerboerderij Hippago
* Het vakantiehuisje, de studio en de pipowagens van logeerboerderij Hippago – hierna te noemen huuraccommodatie(s) – zijn beschreven op de website www.hippago.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op Logeerboerderij Hippago ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
* Het minimum verblijf bij Logeerboerderij Hippago is 1 nacht.

Gebruik
* Het maximum aantal personen dat mag logeren in de huuraccommodatie van Logeerboerderij Hippago staat beschreven op de website. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de huuraccommodatie geweigerd zonder terugbetaling, noch willekeurige vergoeding.

* Huurder draagt gedurende de huurperiode als een goed huisvader zorg voor het huurobject en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het verblijf. Alle schade en vermissing aan de huuraccommodatie, ontstaan door toedoen of nalatigheid van huurder, moet direct worden vergoed. Niet gemelde schade zal op huurder worden verhaald. Het verplaatsen van kasten, bedden, geluids- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binneninventaris – behalve serviesgoed, glazen en bestek voor bijvoorbeeld een maaltijd buiten – is uitdrukkelijk niet toegestaan.

* Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
* BBQ, fonduen, racletten, gourmetten, tafelgrillen, etc. is niet toegestaan.
* Huisdieren zijn alleen in overleg toegestaan.

Aankomst- en vertrektijden
De in de bevestiging genoemde aankomst- en vertrektijden moeten in beginsel worden nagekomen. Als huurder op een andere tijd dan vermeld in de bevestiging wenst te arriveren, moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk bij verhuurder kenbaar maken. In goed overleg kunnen dan eventueel afwijkende afspraken worden gemaakt. Latere aankomst of een eerder vertrek geven de huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel daarvan.

Tarieven
* De tarieven zijn inclusief BTW, maar exclusief toeristenbelasting. Tussentijdse wijzigingen van de tarieven zijn voorbehouden.
* Alle vermeldingen op de website van Logeerboerderij Hippago (www.hippago.nl) geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Logeerboerderij Hippago is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

Reservering en Betaling
* Nadat de reservering schriftelijk is bevestigd door Logeerboerderij Hippago, dient de hoofdgast een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten over te maken op rekening van Logeerboerderij Hippago.
* De reservering is pas definitief als dit voorschot is betaald.
* De Hoofdgast kan er voor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer aan Logeerboerderij Hippago over te maken.

Annulering
Bij annulering hanteert Logeerboerderij Hippago de volgende annuleringsvoorwaarden:
* Bij annulering meer dan een maand voor de dag van aankomst zijn geen kosten verschuldigd.
* Bij annulering tussen een maand en 14 dagen voor de dag van aankomst is 50% van de totale verblijfskosten verschuldigd.
* Bij annulering minder dan 14 dagen voor de dag van aankomst is 100% van de totale verblijfskosten verschuldigd.
* Ingeval van niet verschijnen van de Hoofdgast zal de hoofdgast in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
* De totale verblijfskosten zijn het totale bedrag aan logies (eventueel met ontbijt of andere maaltijden) inclusief btw en toeristenbelasting dat verschuldigd is voor de gereserveerde periode.
* Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) teruggave van het reeds per voorschot betaalde bedrag dient de annulering schriftelijk (per e-mail of via de post) aan Logeerboerderij Hippago te worden doorgegeven.

Overmacht
In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Logeerboerderij Hippago gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Logeerboerderij Hippago kan worden gevergd.

Aansprakelijkheid
* Logeerboerderij Hippago kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de huuraccommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Logeerboerderij Hippago tegen aanspraken dienaangaande. Logeerboerderij Hippago is niet aansprakelijk voor storingen in en om de huuraccommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden en/of geluids- en/of geuroverlast in de nabijheid van Logeerboerderij Hippago.
* Logeerboerderij Hippago kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan grove schuld of nalatigheid van Logeerboerderij Hippago.
* Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van Logeerboerderij Hippago, indien en voor zover Logeerboerderij Hippago uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechten aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Logeerboerderij Hippago is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Logeerboerderij Hippago in het voorkomende geval zal uitkeren.

Oplevering
De gehuurde huuraccommodatie van Logeerboerderij Hippago moet bij vertrek in de oorspronkelijke staat en opgeruimd worden opgeleverd. Pannen, (glas)servies, bestek, etc. moeten schoon zijn en op hun plaats zijn opgeborgen. Buitentafels en stoelen moeten op de oorspronkelijke plaats zijn teruggezet.

Privacy
Logeerboerderij Hippago zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden
Met het ontstaan van de huurovereenkomst (dat is zodra verhuurder de aanbetaling van huurder heeft ontvangen) gaat huurder akkoord met de huurvoorwaarden. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Slotbepaling
*Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
*Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.