Onze missie: paarden leren en inspireren mensen. Hippago (1998) is een zorg- en logeerboerderij. De naam Hippago verwijst enerzijds naar hippisch: we werken vaak met paarden. Anderzijds naar agogiek: leer van het opzettelijk veranderen van gedragspatronen bij mensen.

Onze visie: veiligheid, structuur, stimulans. Wij werken stapje voor stapje naar een gewenst doel. Geen dwang of drang, niets forceren, zo nodig een stapje terug als dat nodig is. Het belangrijkste vinden wij dat iedereen met plezier op zijn eigen niveau bezig is en het vertrouwen in eigen kunnen wordt versterkt.

Meer info over missie en visie

Belangrijke pijlers van Hippago zijn:
*We willen de cliënten die bij ons komen een warme plek bieden waar ze zich veilig voelen en zich naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.
*Belangrijke onderdelen hiervan zijn stabiliteit en structuur.
*We streven naar gezelligheid en plezier met elkaar door samen te zijn en samen nuttige klusjes en leuke spelletjes te doen.

Logeerboerderij Hippago V.O.F. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer 70474060. Vennoten van Logeerboerderij Hippago V.O.F. zijn Martin Vlaanderen en Stasia Vlaanderen-Cramer. Logeerboerderij Hippago V.O.F. is geregistreerd als Toegelaten Zorginstelling volgens de WTZi met AGB-code 73-736812.

Martin Vlaanderen is niet-geregistreerd zorgprofessional, Stasia Vlaanderen-Cramer is geregistreerd zorgprofessional. De werkverdeling tussen beide vennoten is tot stand gekomen op basis van interesses, kwaliteiten en opleiding en volgens de norm verantwoorde werktoedeling voor zorgprofessionals. De werktoedeling is in een statuut vastgelegd, die op de pagina Algemene Voorwaarden is te downloaden.

Het werkveld van Martin Vlaanderen bestaat uit het vervoeren van cliënten; begeleiding bij sport, spel en klusjes; laten afvloeien van agressie; begeleiding maaltijden; hygiëne (legionellapreventie); praktische ondersteuning bij het dagelijks leven van cliënten.
Het werkveld van Stasia Vlaanderen-Cramer bestaat uit planning en organisatie, contractmanagement, zorgplannen, pedagogische interventies en eindverantwoordelijkheid, begeleiden bij paardrijden, begeleiden bij persoonlijke verzorging, aandachtsfunctionaris veiligheid (Meldcode), kwaliteitsfunctionaris.

Keurmerk
Stasia Vlaanderen-Cramer heeft een KIWA Keurmerk ZOZ (Zelfstandig Ondernemend Zorgverlener) niveau 5 (HSPO).

kiwa
Op www.mijnkeurmerk.nl kunt u de geldigheid van Stasia’s opname in het keurmerkregister controleren.
De benodigde gegevens hiervoor zijn:
Naam: S.I.Vlaanderen-Cramer
Registratienummer: 8671
Geboortedatum: 13-4-1954
Op verzoek kan Stasia u het derdenwachtwoord doen toekomen, waarmee u de relevante documenten ook kunt inzien.

Kwaliteitsregister jeugdzorgwerkers

SKJ logo

Stasia is geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional HSS SW Jeugd via de SKJ (registratienummer 110018395A)


Zorgplannen
Ondersteuning van cliënten
*We begeleiden m.b.v. zorgplannen en SMART leerdoelen (SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden)
*We evalueren periodiek en stellen als het nodig is het beleid bij
*We vragen of onze cliënten tevreden zijn én trekken ons wat van de antwoorden aan

Privacy en klachten
*We vinden uw recht op privacy van groot belang en hebben daarom een Privacybeleid.
*Heeft u een klacht over onze zorgverlening? Misschien wilt u eerst praten met een vertrouwenspersoon?
Voor een klachtenregeling en geschilleninstantie zijn we aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

logo-klachtenportaal

Veiligheid
*We werken met een nieuwe ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’
*We werken met een formulier ongevallenregistratie
*We hebben een richtlijn medicijngebruik
*Onze twee BHV’ers gaat elk jaar op herhaling
*We hebben een calamiteitenplan
*Uiteraard hebben we een Bedrijfs Aansprakelijkheids Verzekering
*Voor alle volwassenen is er een recente VOG

Aanmelding
De jongere of ouder met belangstelling voor een verblijf op onze boerderij, kan ons mailen of bellen (zie de pagina contact) voor meer informatie. Of voor een afspraak om eens te komen kijken.

Tot slot
*We vinden het belangrijk dat we rekening houden met elkaar. Daarom hebben we Huisregels.

Paletzorg heeft een eigen kwaliteits managements systeem ontwikkeld, dat gebaseerd is op het HKZ-keurmerk voor kleine zorginstellingen.

Samenwerking
Logeerboerderij Hippago werkt in multi-disciplinair verband samen binnen Paletzorg (een samenwerkingsverband van zelfstandig ondernemende zorgverleners in het Noorden van het land).