Algemene Voorwaarden Logeerboerderij Hippago – arrangementen

Artikel 1
Op alle rechtsbetrekkingen die Logeerboerderij Hippago in het kader van haar bedrijf aangaat, zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing.

Inhoud van de overeenkomst

Artikel 2
Door of vanwege Logeerboerderij Hippago worden aan gast/deelnemer activiteiten aangeboden al of niet in combinatie met logies en (vol)-pension.

Artikel 3
De gast/deelnemer leeft de door de leiding gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na. Deze regels zijn opgenomen in ‘Hippago’s huisregels’, te vinden op deze website.

Aansprakelijkheid

Artikel 4
De aansprakelijkheid van Logeerboerderij Hippago voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de leiding, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Logeerboerderij Hippago zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

Artikel 5

 1. De leiding van Logeerboerderij Hippago is niet aansprakelijk voor gasten/deelnemers tegenover derden.
 1. De leiding van Logeerboerderij Hippago is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en/of zoekraken van eigendommen van gasten/deelnemers.

Arrangements-, boekings- en huurvoorwaarden

Artikel 6
Met de boeking van een arrangement inclusief huur van één van onze verblijfsaccommodaties (vakantiehuisje, studio, pipowagen, logeerkamer) gaat gast/deelnemer/huurder akkoord met de navolgende huur- en betalingsvoorwaarden.

 • De gast/deelnemer/huurder draagt gedurende de huurperiode als een goed huisvader zorg voor het huurobject en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt gedurende het verblijf.
 • Alle schade en vermissing aan het huurobject, ontstaan door toedoen of nalatigheid van de gast/deelnemer/huurder dient direct vergoed te worden. Calamiteiten en schade dienen direct door de gast/deelnemer/huurder aan de verhuurder gemeld te worden.
 • De gast/deelnemer/huurder is verplicht het gehuurde in schone staat achter te laten.
 • Latere aankomst of een eerder vertrek geven de gast/deelnemer/huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken aan en het functioneren van technische installaties, apparatuur en speeltoestellen. Reparatie of vervanging ervan geven de gast/deelnemer/huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan. De verhuurder zal er zorg voor dragen dat reparaties of vervanging zo snel als mogelijk worden uitgevoerd.
 • Niet eerder gemelde schade en/of vermissing aan het huurobject zal op kosten van de gast/deelnemer/huurder worden verholpen.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 7
Voor het verblijf op Logeerboerderij Hippago is een prijs overeengekomen zoals op de website van Logeerboerderij Hippago vermeld. Per arrangement/verblijf staat ook beschreven hoe de betaling is geregeld.

Bij overschrijding van een betalingstermijn behoudt Hippago zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen waarna er geen restitutie van de aanbetaling zal plaats vinden.

Annulering

Artikel 8

 • Verzoeken tot annulering dienen altijd schriftelijk te worden gedaan. De datum van ontvangst geldt als datum van annulering. Na annulering door gast/deelnemer/huurder ontvangt gast/deelnemer/huurder binnen 48 uur bericht van Logeerboerderij Hippago, schriftelijk, telefonisch of via e-mail. Indien gast/deelnemer/huurder geen bericht ontvangt dient gast/deelnemer/huurder  contact met Logeerboerderij Hippago op te nemen ter controle en verificatie dat de annulering inderdaad binnengekomen en in behandeling is.
 • Daar het voor ons naarmate de aanvangsdatum dichterbij komt steeds moeilijker wordt de desbetreffende periode opnieuw te verhuren of een andere deelnemer voor ons arrangement te vinden, brengen wij de volgende annuleringskosten in rekening:
  voor 8 weken voor aanvang: 25 % van de totale som;
  8 tot 4 weken voor aanvang: 50 % van de totale som;
  binnen 4 weken voor aanvang: 100 % van de totale som.

Annuleringsverzekering

Wanneer de vakantie/het verblijf op Logeerboerderij Hippago niet kan doorgaan of moet worden afgebroken, ontstaat er ook nog een financiële strop. Derhalve adviseren wij gast/deelnemer/huurder dringend een annuleringsverzekering af te sluiten om eventuele kosten te dekken. Dit kan bij alle reguliere verzekeringsmaatschappijen en de meeste banken.
Let op: een annuleringsverzekering moet uiterlijk 7 dagen na boeking worden afgesloten!