Algemene voorwaarden B & B Logeerboerderij Hippago

1. Terminologie
De termen Logeerboerderij Hippago en B&B zijn termen voor de B&B Logeerboerderij Hippago.

Gast: een persoon die bij de B&B verblijft.

Hoofdgast: de persoon die bij de B&B per telefoon of e-mail heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.

Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.

Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Reservering: een schriftelijke bevestiging door de B&B van een door de gast per telefoon of per e-mail gedane reservering.

Definitieve reservering: Een reservering waarvoor een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten op de bankrekening NL57ABNA0446113786 ten name van S.I. Cramer is ontvangen.

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

Algemene voorwaarden: (deze) algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ieder verblijf door de (hoofd)gast in de B&B en die bij de reservering door de B&B aan de hoofdgast als bijlage bij de reservering worden gestuurd. 

2. De B&B Logeerboerderij Hippago 

 • De B&B is beschreven op de website www.hippago.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 • Het minimum verblijf in de B&B is 1 nacht.

3. Gebruik 

 • Het maximum aantal personen dat mag logeren in de vakantiewoning is 4. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de vakantiewoning geweigerd zonder terugbetaling, noch willekeurige vergoeding.
 • Huurder draagt gedurende de huurperiode als een goed huisvader zorg voor het huurobject en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het verblijf. Alle schade en vermissing aan de vakantiewoning, ontstaan door toedoen of nalatigheid van huurder, moet direct worden vergoed. Niet gemelde schade zal op huurder worden verhaald. Het verplaatsen van kasten, bedden, geluids- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binneninventaris – behalve serviesgoed, glazen en bestek voor bijvoorbeeld een maaltijd buiten – is uitdrukkelijk niet toegestaan. * Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan. Fonduen, racletten, gourmetten, tafelgrillen, etc. is niet toegestaan. 
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

 1. Aankomst- en vertrektijden

De in de bevestiging genoemde aankomst- en vertrektijden moeten in beginsel worden nagekomen. Als huurder op een andere tijd dan vermeld in de bevestiging wenst te arriveren, moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk bij verhuurder kenbaar maken. In goed overleg kunnen dan eventueel afwijkende afspraken worden gemaakt. Latere aankomst of een eerder vertrek geven de huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel daarvan. 

5. Tarieven 

*De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting. Tussentijdse wijzigingen van de tarieven zijn voorbehouden.

*Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.hippago.nl) geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden. 

6. Reservering en Betaling 

 • Nadat de reservering schriftelijk is bevestigd door de B&B, dient de hoofdgast een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten over te maken op rekening van B&B Logeerboerderij Hippago.
 • De reservering is pas definitief als dit voorschot is betaald. Zodra de reservering definitief is ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging van B&B Logeerboerderij Hippago.
 • De Hoofdgast kan er voor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer aan de B&B over te maken.
 • Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar: IBAN: NL57ABNA0446113786 ten name van S.I. Cramer;  BIC: ABNANL2A
 • Indien de hoofdgast de totale verblijfskosten niet in één keer bij voorschotbetaling aan de B&B over heeft gemaakt dient de hoofdgast het openstaand bedrag bij aankomst te voldoen. Dit kan uitsluitend contant of via een telefonische overboeking.

7. Annulering 

Bij annulering hanteert B&B Logeerboerderij Hippago de volgende annuleringsvoorwaarden: 

*Bij annulering meer dan een maand voor de dag van aankomst zijn geen kosten verschuldigd.

*Bij annulering tussen een maand en 7 dagen voor de dag van aankomst is 50% van de totale verblijfskosten verschuldigd.

*Bij annulering minder dan 8 dagen voor de dag van aankomst is 100% van de totale verblijfskosten verschuldigd.

*Ingeval van niet verschijnen van de Hoofdgast zal de hoofdgast in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.

*De totale verblijfskosten zijn het totale bedrag aan logies met ontbijt inclusief btw en toeristenbelasting dat verschuldigd is voor de gereserveerde periode. * Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) teruggave van het reeds per voorschot betaalde bedrag dient de annulering schriftelijk (per e-mail of via de post) aan de B&B te worden doorgegeven.

8. Overmacht 

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

9. Aansprakelijkheid 

*De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden en/of geluids- en/of geuroverlast in de nabijheid van de B&B.

*De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

*Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

 

10. Oplevering  

De B&B moet bij vertrek in de oorspronkelijke staat en opgeruimd worden opgeleverd.

Pannen, (glas)servies, bestek, etc. moeten schoon zijn en op hun plaats zijn opgeborgen. Buitentafels en stoelen moeten op de oorspronkelijke plaats zijn teruggezet. 

11. Privacy 

De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

12.Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden  

Met het ontstaan van de huurovereenkomst (dat is zodra verhuurder de aanbetaling van huurder heeft ontvangen) gaat huurder akkoord met de huurvoorwaarden. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode. 

13. Slotbepaling 

*Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
*Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.